Estonian for beginners: A1.1 II semester (based on English)

A 40-hour Estonian course for beginners, II semester. Eesti keele kursus algajatele, algkursuse II osa.

Toimub
03.02 - 08.04.2020
Mon,Wed 17.30-19.00
Ülikooli 1
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Linda Palts

Teemad:

 1. Lähme poodi!
 2. Minu päev
 3. Kellena sa töötad?
 4. Minu sõber
 5. Minu pere
 6. Arsti juures

Grammatikateemad:

singulari nominatiiv, genitiiv, partitiiv, illatiiv, inessiiv, elatiiv, allatiiv, adessiv, ablatiiv, translatiiv, terminatiiv, essiiv, komitatiiv; pluurali nominatiiv ja genitiiv; adjektiivi komparatiiv ja superlatiiv; ma- ja da-infinitiiv.

Topics

 1. Let's go to shop!
 2. My day
 3. What is your profession?
 4. My friend
 5. My family
 6. At the doctor

Grammar:

The Singular Nominative, Genitive, Partitive Illative, Inessive, Elative, Allative, Adessive, Ablative, Translative, Teminative, Essive, Komitative Case. The Plural Nominative and Genitive Case. The ma- and da-infinitive. The Comparation of Adjectives.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 53 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 13 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga