Eesti keel kõrgemale kesktasemele: B2/C1 minirühm

Toimub
21.01 - 21.04.2020
T 17.15-18.45
Ülikooli 1
Maht
26 akad t
Hind
234 €
Koolitaja
Kristel Algvere

Eesti keele kõrgema kesktaseme kursusel kasutatakse kommunikatiivset meetodit, arendades integreeritult kõiki osaoskusi. Tähtsal kohal auditoorses ja praktilises töös on koostöös õppimine (paaris- ja rühmatöö) ja autentsed keeleõppetegevused Eesti keelekeskkonnas. Samaaegselt keeleteadmistega arendatakse ka õppijate kultuuriteadlikkust, näiteks teevad õppijad Eesti-teemalisi ettekandeid.

Õppe planeerimisel lähtutakse B2-taseme eripärast (muuhulgas teemade liikumine avaliku elu-, haridus- ja töösfääri) ja arvestatakse õppijate vajadusi. Rääkimisoskust arendatakse vestluste, arutluste ja väitluste käigus ning erinevaid probleemsituatsioone lahendades. Erinevad loovkirjutamise ülesanded arendavad õppija kirjutamisoskust. Nii suulise kui kirjaliku teksti loomisel pööratakse tähelepanu väljendus- ja sõnastustäpsusele.. Lugemisoskuse arendamiseks kasutatakse eelkõige süva- ja loovlugemisülesandeid. Kuulamisoskust arendatakse autentseid salvestisi (tele- ja raaadiosaated, intervjuud, filmid vms) kuulates ja nendega seotud ülesandeid täites.

Lisaks õpiku materjalile ja õpetaja koostatud õppematerjalile kasutatakse autentseid materjale (artiklid ja dokumendid, ilukirjandus, meediatekstid jms).

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised.

Tegevusluba

Tartu Rahvaülikooli Koolituskeskusel on tegevusload tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1. Tegevuslubade numbrid: 1.1 -3/16/50, 1.1-3/19/103.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga