Läti keel veidi oskajale: A1.2 II osa minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kel on olemas algteadmised läti keelest ja kes soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
31.01 - 24.04.2020
R 13.30 - 15.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus sobib õppijatele, kel on juba olemas esmased teadmised läti keelest (hääldamine, mees- ja naissugu, ainsus ja mitmus, lihtsamate tegusõnade pööramine, viisakusväljendid, enda tutvustamine ja iseloomustamine). Kursus sobib ka neile, kel varasematest läti keele õpingutest on juba mõni aeg möödas.

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovidega.

Kursuse täpsem sisu lepitakse kokku õppetöö alguses vastavalt õppijate huvidele ja vajadustele.

Võimalikud teemad:

  • Hobid ja huvid
  • Kellaaeg, kuud ja nädalapäevad
  • Tähtpäevad
  • Värvid, arvsõnad

Keeleteadmised:

  • nominatiiv ja lokatiiv mitmuses
  • akusatiiv ja daativ ainsuses
  • isikulised asesõnad
  • küsisõnad
  • tegusõnade teine ja kolmas pöördkond, pööramine olevikus.

Õppematerjalid:

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1.2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga