Läti keel algajatele: 0-A1.1 minirühm

Kursusele on oodatud kõik läti keele ja kultuuri huvilised.

Toimub
30.01 - 23.04.2020
N 13.15 - 14.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Viisakusfraasid, tutvumine
  • Enda iseloomustamine
  • Ametid
  • Riigid, rahvused ja keeled

Keeleteadmised:

  • Tähestik, hääldusreeglid, isikunimede lätistamine
  • Nimisõnad ja omadussõnad: sugu, käändkonnad, ainsus ja mitmus, nominatiiv, lokatiiv
  • Isikulised asesõnad
  • Küsisõnad
  • Tegusõnad: ebareeglipärane tegusõna „olema“ (būt), teine pöördkond, pööramine olevikus, eitus

Õppematerjalid:

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga