Soome keel algajatele: A1.1 algkursuse II osa

Sügisel alanud soome keele algkursuse II osa sobib kõikidele, kes on soome keelt veidi õppinud.

Toimub
22.01 - 22.04.2020
K 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes

  • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele (Anteeksi, että olen myöhässä! - Ei se mitään!)
  • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu)
  • oskab moodustada käändsõna mitmuse (talot), sise- ja väliskohakäändeid (talossa, talolta) ning omastava (talon) ja osastava (taloa) käände
  • oskab lihtsalt viisil rääkida iseendast (vanus, välimus, iseloom, harrastused) ja oma perest
  • tunneb ajaväljendeid (kell, ööpäev, nädalapäevad, kuud ja aastaajad)

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paarisdialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad ja sõnavara:

  • vabaaeg ja harrastused
  • loodus ja reisimine (tee juhatamine, transpordivahendid, hotell)
  • haridus ja töö
  • tähtpäevad ja toit

Grammatika:

lihtminevik (söin, en syönyt), umbisikuline tegumood kirja- ja kõnekeeles (mennään), järgarvud, käändsõnatüübid, täis- ja osasihitis (syön omenan, syön omenaa), tegusõnade astmevaheldus (annan, hän antaa), ainsuse sisseütlev (kouluun, Suomeen)

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6–9)

Suomeksi:

Kurssi sopii niille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea.

Kurssi kehittää kaikkia neljää osa-aluetta: puhetta, lukemista, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on suullisessa itseilmaisussa ja ääntämisessä. Parityöskentely ja keskusteluharjoitukset auttavat omaksumaan sujuvan puhekielen, jonka avulla selviää päivittäisissä kanssakäymistilanteissa. Ajanmukainen opetusmateriaali tarjoaa kiinnostavia aiheita opiskeluun.

Teemat ja sanasto:

vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu (tien neuvominen, liikennevälineet, hotelli), koulutus, työ, juhlapäivät, ruoka.

Kielioppi:

verbin taivutus imperfektissä ja passiivissa, järjestysluvut, sanaluokat, objekti, ma-infinitiivi, verbien astevaihtelu, yksikön illatiivi

Opetusmateriaali:

Suomen mestari 1 (kappaleet 6–9)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga