Vene keel madalamale kesktasemele: A2 minirühm II osa

Koolitus sobib inimestele, kes on A1.2 taseme läbinud ja neile, kes kodulehel olevat vene keele testi tehes said 21-40 punkti.

Toimub
28.01 - 28.04.2020
T 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õpitavad teemad:

 1. Kontaktandmete andmine ja küsimine, ankeedi täitmine. Контактные данные, заполнение анкеты.
 2. Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, интересы и хобби.
 3. Töökoht, tööpäev, tööülesanded. Работа, рабочий день, рабочие обязанности.
 4. Suhtlemine, viisakusväljendid, küsimuste esitamine. Общение, вежливые выражения, вопросы.
 5. Kinos, teatris, kodus. В кино, в театре, дома.
 6. Liikumisverbid. Transport. Глаголы движения. Транспорт.
 7. Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.
 8. Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

 1. Nimisõnade ja omadussõnade käänamine. Падежи существительных и прилагательных.
 2. Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.
 3. Asesõnad. Местоимения. (я – мой – моего – мне – меня)
 4. Arvsõnad, järgarvsõnad. Числительные, порядковые числительные (один-первый)
 5. Küsimused: kuhu, kus, kust, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, откуда, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

Õppematerjalid:

 • Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“
 • С. Чернышов „Поехали“
 • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“
 • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga