Inglise keele madalam kesktase A2: II osa grupp 2

Jätkukursus. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Toimub
14.01 - 16.04.2020
TN 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
230 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 5

A No time for anything Vaba aeg ja kiirustamine. Omadussõna ja määrsõna võrdlusastmed. Ajamäärused.

B Superlative cities Kirjeldame linnu. Ülivõrded. ever + Present Perfect

C How much is too much? minu keha, minu tervis. quantifiers, too, not enough

Practical English: The wrong shoes

LESSON 6

A Are you a pessimist? Pessimist või optimist? Will/won`t oletustes. Vastandverbid.

B I´ll never forget you. Will/won`t otsustes, pakkumistes, lubadustes. Tegusõna + back

C The meaning of dreaming Unenäod. Oleviku, mineviku ja tuleviku vormide kordamine. Omadussõna + eessõna.

Revise and Check 5& 6.

LESSON 7

A How to ….. Kohtumine ämma ja äiaga. try to…, forget to …

B Being happy. Mis teeb sind õnnelikuks? Tegusõna + -ing

C Learn a language in a month! Õpime võõrkeelt. have to, dont have to, must, mustnt; a bit, really, etc

LESSON 8

A i don`t know what to do! Kui sul on probleem … Anname nõu should. Tegusõna get.

B If something can go wrong… Kui midagi läheb valesti. Tingimuslause if ….. will.

C You must be mine Loeme lühijuttu. Omastavad asesõnad.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga