Andragoogikakoolitus koolitajatele

Koolitus on mõeldud Eesti vabahariduslike koolituskeskuste koolitajatele. Koolituse eesmärgiks on koolitajate professionaalse arengu toetamine suurendades nende andragoogilist pädevust. Koolituse maht on 78 tundi, millest 56 tundi on auditoorset õppetööd ja 22 tundi iseseisvat tööd.

Toimub
17.01 - 14.03.2020
R 17.01, L 18.01, R 31.01, L 01.02, R 21.02, L 22.02, R 13.03 (Tartu Rahvaülikoolis, Pepleri 4) ja L 14.03 (Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis, Nooruse 9) kell 10.00-16.30
Maht
56 akad t
Hind
Tasuta
Koolitajad
Reet Valgmaa Erle Nõmm Kadi Tamm Marika Kaasik Ena Drenkhan Kadri Kõiv Kaire Uiboleht

Koolitus on praktilise suunitlusega, rõhk on interaktiivsete õppemeetodite kasutamisoskuste arendamisel. Kõik õppepäevad võimaldavad osalejatel aktiivset osalust interaktiivses õppeprotsessis ja eneserefleksiooni. Koolitus valmistab ette täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks.

NB! Dokumentide esitamise tähtajad täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks on igal aastal 1. aprillil. Pärast koolitust on soovitav esitada oma dokumendid koolitaja kutse taotlemiseks – tähtaeg 01.04.2020.

I õppepäev - sissejuhatus andragoogikasse (Marika Kaasik) 17.01.2020

Kursuse avamine, häälestumine koostööle. Tutvumine. Andragoogilise protsessi iseärasused. Andragoogika põhiprintsiibid, täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripärad. Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine. Täiskasvanute koolitaja professionaalsus ja kutse-eetika. Hindamine täiskasvanute koolitajate kutseeksamil.

II õppepäev – IKT vahendid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel (Kadi Tamm) 18.01.2020

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendid kui võimalus õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise mitmekesistamiseks. E-õppe võimalused ja täiskasvanute koolituses sobilikud e-õppe metoodikad. Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös. Veebipõhiste materjalide loomine, kasutamine ja jagamine, materjalide koostamise nõuded vastavalt autorikaitseseadusele. Portfoolio koostamine kasutades IKT vahendeid.

III õppepäev - grupiprotsessid (Kadri Kõiv) 31.01.2020

Grupiprotsessid ja nende jagunemine. Grupi arenguetapid. Õpperühma areng ja selle mõju iga liikme õpimotivatsioonile ning õppimise tulemuslikkusele. Koolitaja roll ja ülesanded erinevates grupi arengufaasides. Grupis õppimise erinevad viisid ja metoodilised võtted. Konflikti lahendamise võtted saavutamaks “võit-võit“ lahendust.

IV õppepäev – õppeprotsessi läbiviimine (Reet Valgmaa või/ja Erle Nõmm) 01.02.2020

Õppijate toetamine individuaalsete õpieesmärkide püstitamisel ja õppekavast tulenevate eesmärkidega ühildamisel. Õpikeskkonna kujundamine. Koolituse alustamine ja lõpetamine. Õpimotivatsiooni kujundamine. Õppijate arengu toetamine nende individuaalsete toimetulekuoskuste kujunemisel. Arendava tagasisidestamise põhimõtted. Efektiivne ajakasutus.

V õppepäev- õppeprotsessi kavandamine (Marika Kaasik) 21.02.2020

Sihtgrupi ja õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Õppeprotsessi eesmärgistamine ja õpiväljundite sõnastamine. Koolituskava, õppeprogrammi koostamine ja oma tegevuse planeerimine, lähtudes etteantud/olemasolevast õppekavast. Ajaplaneerimine koolitusel. Õppematerjalidele esitatavad nõuded.

Koolituse ja koolitaja hinnakujundus (Ena Drenkhan).

VI õppepäev - interaktiivsed meetodid õppetunnis (Reet Valgmaa või/ja Erle Nõmm) 22.02.2020

Õpetajakesksed ja õppijakesksed meetodid. Metodoloogia ja meetodi seos. Meetodivalikut mõjutavad tegurid. Erinevate meetodite kasutamine: dispuut, debatt ja diskussioon, juhtumi analüüs ja lugu, rollimäng, rühmatöö, foorum, sümpoosium, sotsiodraama, ajurünnak (sh õppijate poolt valitud 2-3 meetodi lähem tutvustus).

VII õppepäev- hindamine täiskasvanut toetaval viisil (Kaire Uiboleht) 13.03.2020

Hindamise filosoofia ja eetika, täiskasvanute hindamise eripärad. Õpiväljundi ja hindamise seosed. Erinevad hindamismeetodid. Realistlike hindamiskriteeriumide valik. Hindamise hind. Kriteeriumhindamise kasutusvõimalusi. Tagasiside ja hindamine, andmete ja arvamuste kogumise meetodid. Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs lähtudes kavandatud eesmärkidest. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis kasutades eneseanalüüsi vahendeid ja koolitatavatelt saadud hinnanguid.

VIII õppepäev - õpetamise käsituse testimine ja kokkuvõte koolitusest (Marika Kaasik ja Ena Drenkhan) 14.03.2020

Võtmepädevuste lõimimine õppetööse. Õpetamise käsituse testimine, õpetamisfilosoofia, kes ma olen arusaamade maastikul? Kokkuvõtted. Eneseanalüüs/enesehindamine õppeprotsessis. Portfooliote esitlus.

Iseseisvaks tööks on õpipäeviku pidamine ja portfoolio (koos eneseanalüüsiga) koostamine (hinnanguline maht 22 tundi).

Palun esitage registreerumisvormil osalemissoovi põhjenduses oma koolitusteemad.

Koolitajad

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga