Inglise keele elementaartase A1.2: Grammatika on lihtne!

Tead ingliskeelseid sõnu aga lauset kokku ei julge panna? Koolis sai õpitud küll, aga justkui ei mäleta enam midagi? Või oled iseõppija, kes vajab natuke tuge? See kursus sobibki neile, kes on varem õppinud inglise keelt, kuid soovivad nüüd grammatika põhitõed päris algusest tempokalt üle korrata.

Toimub
02.10 - 04.12.2019
K 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
120 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppemeetodid

Kursuse pearõhk on grammatikateadmiste omandamisel ja õige grammatika kasutamisel. Teooriat praktiseeritakse tunnis nii kirjalike kui suuliste harjutuste kaudu. Paaris- ja grupitööd ning dialoogid toetavad igapäevastes suhtlussistuatsioonides vajaliku keele omandamist. Lisaks annavad kodutööd võimaluse tunnis õpitut kinnistada.

Õppesisu

  • nimisõna ainsus ja mitmus

  • artiklid a/an, the

  • oleviku, mineviku ja tuleviku väljendamine (ajavormid Present Simple, Present Continuous, Past Simple)

  • sõnajärg lauses

  • küsimuste moodustamine

  • modaalverbid ja viisakusvormid

  • eessõnad aja- ja kohamäärustes

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga