Rootsi keel veidi oskajale: A1.2 minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on rootsi keelt veidi õppinud ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
19.09 - 19.12.2019
N 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Marite Sild

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Ostlemine, riided, värvid / Shopping, kläder, färger
  • Lihtsamad situatsioonid poodides, inimeste ja asjade kirjeldamine / Enkla situationer i affärer, att beskriva personer och saker.
  • Turism, ilm, kuupäevad ja aja planeerimine / Turism, väder, datum och planering
  • Reisi ja aja planeerimine / Planera en resa och tid.
  • Suhtlemine, tee kirjeldused, transport / Kommunikation, vägbeskrivningar, transport
  • Tee andmine ja küsimine, transporti puudutava informatisoooni küsimine / Ge och fråga vägbeskrivningar, fråga om information som gäller transport.

Grammatika

  • Värvid kui omadussõnad, mitmuse määratud vorm, omadussõnade võrdlusastmed / Färger som adjektiv, bestämd form plural, adjektiv komparation.
  • Täisminevik, järgarvud, abitegusõnad / Presens perfekt, ordningstal, hjälpverb.
  • Verb ”minema” ja ”sõitma”, ajamäärused / verb ”gå” och ”åk”, tidsprepositioner.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga