Soome keel kõrgemale kesktasemele: B2 vestluskursus minirühm

Kursusele on oodatud õppijad, kes valdavad soome keelt kesktasemel ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
24.09 - 17.12.2019
T 11.00 - 12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Rääkimisoskust arendatakse vestluste, arutluste ja väitluste käigus ning erinevaid probleemsituatsioone lahendades. Erinevad loovkirjutamise ülesanded arendavad õppija kirjutamisoskust. Nii suulise kui kirjaliku teksti loomisel pööratakse tähelepanu väljendus- ja sõnastustäpsusele.Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised. Iseseisvaks tööks võib olla detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine; väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); sündmuste, olukordade ja kogemuste kirjeldamine, neist jutustamine või kirjutamine; teemakohaste esitluste ettevalmistamine; erinevate töö- või teenindusalaste probleemide lahendamine, erinevate dokumentide koostamine (nt pretensioon)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga