Saksa keel algajatele: 0>A1

Kursus sobib neile, kes pole saksa keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1. Kursus jätkub kevadsemestril.

Toimub
24.09 - 17.12.2019
TN 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
275 €
Koolitaja
Tiina Paesalu

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjalid

Saksa keele õppekomplekt "MENSCHEN A1.1

Hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Kursuse kirjeldus

 • Begrüßung, Befinden Hallo! Ich bin Nicole ...

Tervitamine, enesetunde kohta küsimine, enesetutvustus. Tähestik. Euroopa maad. Tegusõnade pööramine ainsuses, erinevad küsisõnad.

 • Angaben zur Person, Berufe. Ich bin Journalistin

  Perekond. Elukutsed Tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses. Eitused (nicht). Sõnatuletused lõpuga -in

 • Familie.Das ist meine Mutter.

  Pereliikmed. Keeled. Ja/EI-küsimused ja vastused. Omastav asesõna mein/dein. Ebareeglipäraste tegusõnade olevik.

 • Einkaufen, Möbel: Der Tisch ist schön.

Nõuandvad vestlused, abi pakkumised. Hinnapäringud ja hindade nimetamine. Numbrid 100 – 1 000 000. Mööbliesemed. Määrav artikkel der/die/das.Isikuline asesõna er/sie/es.

 • Gegenstände, Produkte Was ist das? – Das ist ein ...

Tooted ja toodete kirjeldused. Formulari täitmine. Värvid. Materjalid ja vormid. Umbmäärane artikkel ein/ein/eine. Eitav artikkel kein/kein/keine

 • Büro und Technik: Ich brauche kein Büro.

  Telefonivestlused, meilid ja SMS-id. Büroo, arvuti. Nnimisõnad ainsuses ja mitmuses. Nimisõna käänamine.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga