Vene keel kesktasemele: B1 minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kel on läbitud vene keele A2 taseme kursus ja kes soovivad oma vene keele oskust edasi arendada.

Toimub
17.09 - 17.12.2019
T 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes ja lihtsamates tööalastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õpitavad teemad:

 1. Elulugu. Endast ja teistest rääkimine, oma pere tutvustamine ja kirjeldamine. Биография. Описание себя и своей семьи.
 2. Igapäevaelu, minu päev. Каждодневные действия, мой день.
 3. Kodu ja kodutööd. Tööjaotus perekonnas, lemmikloomad, külalisi vastuvõtmine. Дом и домашняя работа, распределение обязанностей в семье, домашние животные, прием гостей.
 4. Töö ja tööülesanded. Работа и рабочие обязанности.
 5. Vaba aeg: hobid, sport, kino, teater, kontsert. Свободное время: хобби, спорт, кино, театр, концерт.
 6. Tähtpäevad ja kingitused. Праздники и подарки.
 7. Puhkusel ja reisil: ideid Eestis puhkamiseks, reis Venemaalt, reisielamused, aktiivne puhkus, transport. В отпуске и путешествии: идеи для отдыха в Эстонии, путешествие в Россию, впечатления, активный отпуск, транспорт.
 8. Оbjektid ja üritused linnas. Объекты и мероприятия в городе.
 9. Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

 1. Nimisõnade käänamine. Падежи.
 2. Verbiaspektid. Виды глагола (писать-написать, учить-выучить).
 3. Глаголы движения. Liikumisverbid (ходить-идти, ездить-ехать, летать-лететь) .
 4. Järgarvsõnad. Порядковые числительные (первый, двадцатый, сотый).
 5. Tingiv kõneviis. Условное наклонение (если бы у меня было бы – kui mul oleks).

Õppematerjalid:

 • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“
 • С. Чернышов, А. Чернышова „Поехали 2“
 • Л.В. Миллер, Л.В. Политова „Жили-были, 12 уроков“
 • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö B1 tasemel aitab korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, kuulata autentseid salvestisi, teha grammatikaharjutusi ning valmistada ette suulisi ettekandeid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga