Vene keel veidi oskajale: A1.2 minirühm

Kursus sobib kõigile, kes on vene keelt veidi õppinud ja tahavad õpitut meelde tuletada ning vene keele oskust edasi arendada.

Toimub
17.09 - 17.12.2019
T 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õpitavad teemad:

 1. Kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, haridus, ametid ja töökohad. Контактные данные, страны и народы, возраст, образование, профессии и место работы.
 2. Perekond ja elukoht: perekonnaliikmed, välimus, isikuomadused, kodu, mööbel, kodutehnika. Семья и место жительства: члены семьи, внешность, характер, дом, мебель, техника.
 3. Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, tööpäev, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, рабочий день, интересы и хобби.
 4. Enesetunne ja tervis: kehaosad, haigused, arsti juures, sport. Самочувствие и здоровье: части тела, болезни, у врача, спорт.
 5. Poes ja restoranis: toiduained, joogid, riided, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine. В магазине и ресторане: продукты, напитки, одежда, деньги, общение с продавцом, в кафе и ресторане, заказ еды.
 6. Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.
 7. Ilm: ilma kirjeldamine, ilmakaared. Погода, части света.

Keeleteadmised:

 1. Nimisõnade grammatiline sugu, mitmus. Род и множественное число имен существительных. (мужской род: город – города, женский род: анкета – анкеты, средний род: письмо – письма)
 2. Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.
 3. Isikulised asesõnad, omastavad asesõnad. Личные и притяжательные местоимения. (я – мой, ты – твой)
 4. Arvsõnad, kuupäev, kellaaeg, palju maksab? Числительные, число, время, сколько стоит?
 5. Omadussõnade grammatiline sugu. Род имен прилагательных. (красивый дом, красивая девушка, красивое платье)
 6. Küsimused: kuhu, kus, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, что/кого, кем, зачем, почему, когда?
 7. Sidesõnad: что, который, потому что, поэтому, если, чтобы. Союзы.

Õppematerjalid:

 • Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“
 • С. Чернышов „Поехали“
 • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“
 • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1.2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga