Prantsuse keel veidi oskajale: A1.2

Kursus sobib inimesele, kes on varem prantsuse keelt veidi õppinud.

Toimub
17.09 - 17.12.2019
T 17.00-18.30
Vanemuise 35
Maht
24 akad t
Hind
144 €
Koolitaja
Merike Trubert

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse põhiõpikuks on "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele". Lisaks sõnavara õpiku juurde kuuluvast töövihikust. Sõnavara ja grammatika lisamaterjalid ka teistest õpikutest. Illustratiivseks lisamaterjaliks on õpetaja isiklikud reisifotod. Kasutatakse muusikavideosid ja videomaterjale CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Õppe sisu

  • hääldusreeglite ja olulise baassõnavara kordamine
  • arvsõnad, kuupäevad, nädalapäevad
  • kehaosad, terviseprobleemid
  • inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine
  • riietusesemed, jalanõud ja aksessuaarid, värvid, dialoog poemüüjaga
  • grammatika põhiteemad: asesõnad ning nende funktsioon ja asend lauses, eessõnad, ajavormid: kestev olevik, lähiminevik ja
    lähitulevik, liitminevik.

Õppe kogumaht on 32 tundi (sh 24 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga