Eskiisimine- vabakäe kavand

Koolitusel omandab osaleja joonestamise põhireeglid ja joonestusvõtted läbi eskiiside loomise.

Koolitus toimub sügissemestril 2019

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Eskiis on joonis, mis valmistatakse ilma joonlaua ja sirklita, kuid enamvähem mõõtkavas ja õigete proportsioonidega ning kõikide joonestusnormide kohaselt.

Kursuse käigus omandavad osalejad läbi eskiisimise ka tehnilise joonestamise põhitõed. Inimene õpib kõige paremini läbi oma kogemuse ja kuna eskiiside tegemine võtab vähem aega kui korrektse joonise tegemine, siis on võimalik sama ajaga rohkem kogeda ning mõista.

Koolitusele ootame tootmise ja tootearendusega seotud valdkondade töötajaid, kellel on vaja või kes soovivad 3mõõtmelisi objekte 2mõõtmeliselt kirjeldada. Sihtgrupp on oskustöölised, kellel tarvis joonised lugeda või ettevõttesiseselt tootmisinfot edastada.

Teemad

1 õppepäev

 • Sissejuhatus teemasse. Eskiis
 • Sissejuhatus kujutavast geomeetriast. Projektsioonide liigid, Joonestamisel kasutatavad meetodid. Põhivaated.
 • Ekspertgruppide moodustamine, koduse ülesande tutvustus. Joonise/eskiisi vormistamine. Kujutised. Mõõtmestamine

Iseseisev töö: Joonise vormistamine: Kujutamise võtted. Mõõtmestamine.

2 õppepäev

 • Töö ekspertgrupis. Esitlused
 • Põhigruppide moodustamine, ülesande lahendamine ja esitlus. (Ülesannet lahendatakse 3-4 liikmelises tiimis, iga tiimiliige loob oma versiooni)

Iseseisev töö. Eskiis. Grupi ülesande põhjal individuaalse ülesande lahendamine.

3 õppepäev

 • Tulemuste analüüs
 • Tekkinud probleemide lahendamine. Arutelu.
 • Mõõtmete tolerantsid.

Iseseisev töö. Tolerantsid. Eelneva iseseisva töö vigade parandused.

4 õppepäev

 • Tulemuste analüüs, probleemide lahendamine, arutelu, vigade parandamine.
 • Tunniülesannete lahendamine, analüüsimine tiimides ja kogu grupiga

Iseseisev töö. Eskiis

5 õppepäev

 • Tulemuste analüüs, probleemide lahendamine, arutelu, vigade parandamine.
 • Tunniülesannete lahendamine, analüüsimine tiimides ja kogu grupiga

Iseseisev töö. Eskiis.

6 õppepäev

 • Tulemuste analüüs, probleemide lahendamine, arutelu, vigade parandamine.
 • Joonisel kasutatava (muu) sümboolikaga tutvumine. Koostu ja detailide eskiis.
 • Tunniülesannete lahendamine, analüüsimine tiimides ja kogu grupiga.

Iseseisev töö. Koostu ja selles sisalduvate detailide eskiisid.

7 õppepäev

 • Tulemuste analüüs, probleemide lahendamine, arutelu, vigade parandamine. Ül 6 lõpetamine
 • Tööde presenteerimine ja vigade parandused.

Õppetöö kogumaht on 42 tundi, millest auditoorset ja praktilist tööd on 28 tundi ja iseseisvat tööd 14 tundi.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab joonestamise põhireeglid ja joonestusvõtted.

Koolituse teemaderingi (eskiis/joonise vormistamine, vaated, lõiked, lihtsustused, mõõtmestamine, tolerantsid) käsitletakse paralleelselt-vajaduspõhiselt kogu kursuse jooksul.

 • Eskiisi vormistamine. Raamjooned, kirjanurk, ruuminurga-meetodid, mõõtkava, kiri, joonetüübid.
 • Kujutised. Põhivaated, lisavaade, lõige, väljatoodud element, lihtsustused, kujutiste tähistamine.
 • Mõõtmestamine. Mõõtmestamise elemendid, joon- ja nurgamõõdud, avade, kaarte mõõtmestamine ja tähistamine, ühis-nullpunkt, tolerantsid.
 • Muud teemad. Muu sümboolika (pinnakaredused, keevisõmblused, revisjonid), joonisetüübid (detail vs koostu, eskiis vs tööjoonis), tükitabel, ehitusjoonis.

Kursusel osalejad võtavad kaasa sülearvuti. Pliiatsid (2B, HB), teritaja, kustukumm, A4 joonestuspaberid (180...200 g/m2 on kohapeal kasutamiseks olemas).

Viited õppematerjalidele saavad osalejad kursuse käigus.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga