Inglise keel veidi oskajale A2.1 Uus!

Polish your English further in a small group once a week. You will master new words and phrases, but also revise grammar and practise communicative skills.

Toimub
24.01 - 08.05.2024
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Sandra Sagar

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui sa veidi juba oskad ja soovid keelt paremini selgeks saada. Kursuse põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, aga õpitakse kindlasti ka grammatikat. Jätkukursus, aga alustame uue õpikuga, seega ootame liituma.

Eesmärgid

 • Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1+/A2, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
 • Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid.
 • Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, dialoogid, mis aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õpiku ja töövihiku hind lisandub kursuse hinnale. Õppematerjali kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A2 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on A2 taseme esimene osa.

Õppematerjal

"Headway Elementary 5th edition" õpik ja töövihik. Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Units 1-4.

 • Seasons and months.
 • How to relax?
 • Great talents.
 • Everyday English - social expressions.
 • Other topics:
  Prepositions of place. Adjectives. Numbers and prices. Describing your home. Words that go together. Talking about you. Polite requests.
 • Grammar: Present Simple, questions and negatives. There is/are ... Some, any, a lot of ... This/that/these/those ... Can, can't ... was, were, could.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital