Inglise keel suhtlemiseks A1.2

Not only will you improve your English fast, but you also get an insight into British culture and society.

Toimub
22.01 - 13.05.2024
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
255 €
Õpiku hind
30 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Oled oodatud,

kui sa veidi juba oskad ja soovid peamiselt rääkides keelt paremini selgeks saada. Kursuse põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, aga õpitakse kindlasti ka grammatikat. Jätkukursus, aga ka uued huvilised oodatud.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel A1, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Mõista ja kasutada inglise keelele omaseid väljendeid. Tutvuda inglise keelt kõnelevate maade mõningate kultuuriaspektidega.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikestes rühmades, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, dialoogid, mis aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õpiku ja töövihiku hind lisandub kursuse hinnale. Õppematerjali kasutatakse mitme semestri vältel. Kogu A1 taseme läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa, antud kursus on A1 taseme teine osa.

Õppematerjal

"Headway Elementary 5th edition" õpik ja töövihik.

Units 3-5 Lisamaterjalid õpetaja valikul.

Kursuse teemad

Inglise keele üldoskuste arendamine: sõnavara, hääldamise, grammatika põhitõdede ja peamiste grammatiliste seoste omandamine. Räägitust aru saamine ja eneseväljendamine, lugemine ja kirjutamine järgmiste teemade piires:

  • Seasons and months.
  • How to relax?
  • Great talents.
  • Everyday English - social expressions.

  • Other topics:Prepositions of place. Adjectives. Numbers and prices. Describing your home. Words that go together. Talking about you. Polite requests.

  • Grammar:Present Simple, questions and negatives. There is/are ... Some, any, a lot of ... This/that/these/those ... Can, can't ... was, were, could.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital