Tartu Rahvaülikooli esilehele

Hariduslike erivajadustega õpilaste tavakooli kaasamine ja õppematerjalide koostamine

Koolitus toimub:7-22.04.2017 R-L 7, 8, 21, 22.04. 2017 Kell 9.00-15.45Pepleri 4
Maht:39 akadeemilist tundi
Hind:0 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolituse eesmärkideks on:

 • tõsta tavakooli algklassiõpetajate pädevust HEV õpilaste kaasamises, õppetöö planeerimises ja läbi viimises
 • toetada tavakooli õpetajate professionaalset arengut, suurendades nende pädevust hariduslike erivajaduste õpilaste kaasamises, õppetöö kavandamises ja läbi viimises
 • arendada digikompetentsi õpetajate seas. IKT vahendite kasutamine töös HEV õpilastega
 • erinevate IKT tehniliste vahendite ja keskkondade tutvustamine, vabavara õppeprogrammide tutvustus ja kasutamisõpetus

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kes on HEV õpilane - HEV õpilaste erinevad erivajadused (ATH, Asperger jm) ja õpetamise eripärad
 • HEV õpilased tavakoolis- hariduspoliitika, seadusandlus ja olukord täna
 • Olemasolevate HEV õpilastele valminud õppematerjalide tutvustus- ülevaade juba olemasolevatest õppematerjalidest, kust neid leida, kuidas ja millal kasutada
 • Vabavara õppeprogrammide tutvustus ja kasutamisõpetus
 • IKT tehniliste vahendite ja keskkondade kasutamine töös HEV õpilastega
 • HEV õpilastele mõeldud individuaalse õppematerjalide ja -vahendite koostamise alused ja põhimõtted
 • HEV õpilaste õpioskuste kujundamine
 • Õppeprotsessi kavandamine ja läbi viimine, HEV õpilaste toetamine õppeprotsessis
 • Õppe individualiseerimise võimalused
 • HEV õpilaste tulemuste hindamine ja tagasiside andmine
 • Õpetaja koostöö sotsiaalpedagoogi, teiste õpetajate ja lapsevanematega HEV õpilaste paremaks toetamiseks
 • Õpetaja suhtlemisoskused HEV õpilaste ja lapsevanematega
 • HEV õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine õpilaste vahel
 • HEV õpilaste kaasamine tavakooli õppekavavälistesse tegevustesse, sotsiaalsesse ringi
 • Rühmatöö - HEV õpilastele individuaalse õppematerjali koostamine. Õppevara juhendmaterjal lastevanematele
 • Iseseisev töö- Kasutades rühmatöös kastutatud meetodeid koostab iga õpetaja oma enda klassis õppivale HEV õpilase õppematerjali vabas valitud aines

Koolitus toimub mahus 39 akad tundi (1,5 EAP), sellest 14 akad tundi on auditoorset, 14 akad tundi praktilist tööd ja 11 akad tundi iseseisvat tööd.

Ühe koolituspäeva pikkuseks on 7 akad tundi. Päev algab 9.00 ja lõppeb 15.45

Juhendajad

Hene Binsol

Tiina Kallavus

Mari Tõnisson

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Osaleja maksumus 200 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitab osaleja, et läbib koolituse täismahus.

Osale kursusel!