Draamaõpetus - mänguline aktiivsus õpetamises

Draamaõpetus on mänguline tegevusprotsess ning on võrreldes akadeemilise õppega (tavaõpe) atraktiivne, tugeva energialaenguga, vabastav ja emotsioone puudutav. Draamaõpetuse kaudu on õppimine meeldiv, isegi lapsele vastumeelsetes ja raskena tunduvates teemades, sest loominguliste tegevuste kaudu on lapse teadlik meel suunatud mujale, stimuleerides alateadlikku õppimist. Kolmepäevasel koolitusel räägib Margus Abel draamaõpetusest ja selle rakendamisest õpetamis- ja kasvatustegevuses. Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetajatele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, lastevanematele ja teisele lastega tegelejatele.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kevad
27.03-10.04.2017
E, 27.03 3.04 ja 10.04 kell 10.00-15.15
Vaksali 7
18 Margus Abel 98 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolitusel tutvustatakse draamaõpetuses üldtunnustatud põhimõteteid, draamaõpetuse olemust ning eesmärke. Antakse teadmisi draamaõppest kui õppe- ja kasvatusprotsessist ning draamaõpetuse meetodi võimaluste rakendamise printsiipidest õpetamis- ja kasvatustegevuses. Tutvustatakse draamamänge, –tegevusi ja arendavaid harjutusi ning antakse teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust nende planeerimiseks, läbiviimiseks ja lõimimiseks õppe- ja kasvatustegevusega. Olulisel kohal on draamaõpetuse võimaluste tutvustamine nii laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse arengu toetamisel, kui uute teadmiste ja oskuste omandamisel alateadliku õppimise kaudu draamaõppe kui õpetamise viisi abil. Koolitusel käsitletakse igat teemat vastastikuse suhtluse kaudu: arutelud, analüüsimine, näitlikustamine, vastastikune diskuteerimine. Praktilises osas lahendatakse lektori poolt antud ülesandeid draamaõpetuse meetodi kasutamise praktiseerimiseks ja kogemuse saamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • draamaõpetuse olemus, eesmärgid – tegevusõpe, koostööõpe, kogemusõpe
  • draamaõpetuse võimalused laste kognitiivse, moraalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu toetamisel
  • draamaõpetuse mõju ja tähtsust õppimisprotsessile - Neuro-Linguistic Programming (neurolingvistiline programmeerimise) analüüs (Richard Bandler, John Grinder), alateadlik õppimine draamaprotsessis
  • õpetamine draamaprotsessis – õpetaja roll, eeldused, ülesanded, kohustused, motiveerimine ning turvalise ja ohutu keskkonna loomine
  • draamaõpetuse kui õpetamise viisi rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses – õppeprotsessi tõhustamine õpitavate oskuste ja teadmiste omandamiseks
  • draamaõpetuse õppe-eesmärgid ja oodatavad tulemused (õpiväljundid) õppe- ja kasvatustegevuses: draamaoskused, sotsiaalsed oskused, võimalikud õppimisalad
  • draamaõpetuse tegevuste läbiviimise metoodika – õpetaja eeltöö tegevuste valikul, tegevuste läbiviimise printsiibid, analüüs
  • draamaõpetuse tegevused – arendavad harjutused, teatraalne mäng/ülesanne (dramatic playing) ning nende lõimimine õppe- ja kasvatustööga
  • draamaõpetuse tüüptegevused - etüüd kui pedagoogiline protsess, rollimängud – piiranguteta enese avamine ja kogemuslik avastamine, pantomiim kui sõnatu kehalise väljenduse kunst, lavastuslikud improvisatsioonid, nukumäng, lauateater, näputeater
  • proosateksti ja luule (värssteksti) kasutamine draamaõpetuses